O ZRZESZENIU


WŁADZE


AKTUALNOŚCI


GALERIA


OFERTA NAJMU I DZIERŻAWY


OFERTA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI


KONTAKT


POLECAMY STRONĘ

www.puwn.pl

AKTUALNOŚCI:

projekt ustawy o remontach o termomodernizacji
2007-07-01, 22:56:46
Trwają obecnie prace nad projektem ustawy  „o remontach i termomodernizacji”. Ustawa ta zawiera szczególną dla członków LZWN regulację mającą stanowić rekompensatę „dziury remontowej” spowodowanej regulowaniem czynszów dla „najemców z kwaterunku” w okresie do 2005 roku. Ustawa ta przewiduje bowiem tzw. „premię specjalną” w odniesieniu remontów budynków mieszkalnych gdzie czynsze w lokalach były ustawowo ograniczane. Jak czytamy w uzasadnieniu tego projektu :


„...Szczególne potraktowanie zasobów prywatnych, w których obowiązywał czynsz
regulowany jest konsekwencja wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w
sprawie Hutten-Czapska przeciwko Polsce. W dniu 19 czerwca 2006 r. Trybunał w
Strasburgu uznał, że doszło do naruszenia art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji zaś
powyższe naruszenie wynika z systemowego problemu związanego z nieprawidłowym funkcjonowaniem legislacji krajowej m. in. w zakresie, w jakim:
(a) ograniczała ona i nadal ogranicza prawa właścicieli domów, włączywszy wadliwe
przepisy dotyczące ustalania czynszów;
(b) nie przewidywała i nadal nie przewiduje żadnej procedury ani mechanizmu
umożliwiającego właścicielom domów pokrycie strat poniesionych w związku z
należytym utrzymaniem budynków.
Potraktowanie w ustawie w wyjątkowy sposób takich właścicieli, stanowiące formę
przynajmniej częściowego zrekompensowania poniesionych strat, wiąże się z
obowiązkiem realizacji tego wyroku....”

Poniżej znajduje się projekt całej ustawy wraz z uzasadnieniem oraz dwa artykuły kttóre ukazały się na ten temat w Gazecie Prawnej i na stronie LEXIS NEXIS:


materialy/File/22_05_07 projekt u o remontach i termomodernizacji.pdf

materialy/File/uzasadnienie_22_05_07.pdf


Gazeta Prawna Nr 103 (1973) wtorek, 29 maja 2007 r. > Prawo Gospodarcze:


  •  Rząd przekaże 706 mln zł prywatnym właścicielom na remont budynków
  •  Państwo zwróci 20 proc. kosztów inwestycji ograniczających zużycie energii
  •  Premie będą wypłacane przez BGK od stycznia przyszłego roku

Rząd chce wspierać renowację starych i zaniedbanych budynków znajdujących się w prywatnych rękach. Ministerstwo Budownictwa przygotowało właśnie projekt ustawy o wspieraniu remontów i termomodernizacji. Według planu prac rządu jeszcze w czerwcu ma on być przyjęty przez Radę Ministrów.

- Remonty starych budynków są jednym z priorytetów rządu. Nie możemy budować nowych mieszkań, zaniedbując jednocześnie istniejące zasoby - mówi Marek Zawiślak, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Mieszkalnictwa w Ministerstwie Budownictwa.

Remont za publiczne pieniądze

Projekt przewiduje, że osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych lub spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o przyznanie premii na spłatę części kredytu zaciągniętego na realizację remontu. Premii nie dostaną osoby, które będą finansowały inwestycje np. ze środków własnych lub unijnych. W celu otrzymania premii zainteresowani będą musieli złożyć wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego. Wniosek nie może dotyczyć prywatnych mieszkań, a jedynie części wspólnych budynku. Jednocześnie premia może być przyznana tylko na remont budynków, które zostały wybudowane przed 14 sierpnia 1961 r.

- Budynki wybudowane do tego okresu są w najgorszym stanie technicznym. W tym dniu weszła bowiem w życie ustawa z 31 stycznia 1961 r. Prawo budowlane, która określiła warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane - mówi Marek Zawiślak.

Niewystarczające wsparcie

Zgodnie z projektem ustawy osoby uprawnione będą mogły ubiegać się o premię w wysokości 20 proc. kosztów remontu. Nie będzie ona mogła być wyższa niż 30 proc. wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego na remont w banku komercyjnym.

Właściciele nieruchomości wskazują, że dobrze się stało, że rząd zainteresował się w końcu ich sytuacją i popadającymi w ruinę budynkami.

- W wyniku złej polityki czynszowej państwa wiele budynków i lokali mieszkalnych popadło w ruinę. Z tego względu pomoc państwa w ich remontowaniu jest bardzo potrzebna, jednak pomoc rzędu 20 proc. może być niewystarczająca - mówi Helena Perlicka, przewodnicząca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości.

Dodaje, że dla wielu właścicieli pokrycie 80 proc. kosztów remontu będzie niemożliwe, gdyż często są to ubodzy ludzie, a koszty te będą bardzo wysokie.

Także spółdzielcy krytycznie oceniają projekt ustawy.

- Zaciąganie kosztownych kredytów sprawia, że spółdzielcy muszą je spłacać przez wiele lat i w ten sposób blokowane są kolejne inwestycje - mówi Joanna Gniewek ze SM Wyżyny w Warszawie. Dodaje, że remonty powinny być finansowane wyłącznie ze składek spółdzielców.

Przyznana premia będzie wypłacana przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Remontów i Termomodernizacji. W ciągu najbliższych pięciu lat ma to być 706 mln zł. Osoba uprawniona nie otrzyma jednak pieniędzy na swoje konto. Mają być one przekazywane bankowi, który udzielił kredytu na remont, jeżeli został on zrealizowany zgodnie z projektem budowlanym i w terminie określonym w umowie kredytu.

Projekt ustawy przyznaje również możliwość ubiegania się o premię termomodernizacyjną. Rząd chce przeznaczyć na ten cel 821 mln zł w najbliższych pięciu latach. Podobnie jak przy premii remontowej, również premia termomodernizacyjna ma być wypłacana na spłatę części zaciągniętego kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

- O przyznanie premii termomodernizacyjnej będą mogli ubiegać się wszyscy inwestorzy, jeżeli z przedstawionego przez nich audytu energetycznego będzie wynikało, że realizacja przedsięwzięcia zmniejszy zużycie energii - mówi Marek Zawiślak.

Premia za oszczędzanie energii

Ograniczenie zużycia energii musi wynosić co najmniej 10 proc. w budynkach, w których modernizowane są wyłącznie systemy grzewcze, co najmniej 15 proc. w budynkach, w których po 1984 roku przeprowadzono modernizację systemu grzewczego i co najmniej 25 proc. w pozostałych budynkach. O przyznanie premii będą mogli ubiegać się także inwestorzy, którzy o co najmniej 20 proc. zmniejszą roczne koszty zakupu ciepła lub dokonają zmiany nieodnawialnego źródła energii na źródło odnawialne.

Wysokość premii termomodernizacyjnej może wynieść 20 proc. wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji. Przyznana kwota nie może być jednak większa niż 16 proc. kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia i dwuipółkrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

- Obecnie w Polsce funkcjonuje ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, która dopuszcza m.in. przyznanie premii w wysokości do 25 proc. W przypadku zatem prac termomodernizacyjnych dofinansowanie państwa zostanie obniżone - mówi Aleksander Panek z Narodowej Agencji Poszanowania Energii. Dodaje, że remonty nie powinny być mieszane z termomodernizacją, gdyż są to zupełnie różne kwestie.

Premie mają być wypłacane od stycznia przyszłego roku.


2007-06-11

Państwo dopłaci do remontów

Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych i spółdzielnie mieszkaniowe - będący właścicielami budynków mieszkalnych, których budowę rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961 r. będą mogły ubiegać się o przyznanie im dofinansowania do kredytu na remont tych budynków.

Taką możliwość przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Budownictwa projekt ustawy o wspieraniu remontów i termomodernizacji oraz o zmianie innych ustaw. Zastąpi ona obecnie obowiązującą ustawę z dnia z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Projekt ma na celu poprawę stanu zaniedbanych budynków - często zabytkowych, w których przez wiele lat najemcy płacili zaniżony czynsz regulowany, a remonty nie były prowadzone z braku środków. Planowane rozwiązania są konsekwencja wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Hutten-Czapska przeciwko Polsce z dnia 19 czerwca 2006 r., w którym Trybunał uznał, że Polska naruszyła art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Naruszenie wynikało z nieprawidłowego funkcjonowania legislacji krajowej w zakresie, w jakim ograniczała ona prawa właścicieli domów, łącznie z wadliwymi przepisami dotyczącymi ustalania czynszów, oraz nie przewidywała żadnego mechanizmu umożliwiającego właścicielom domów pokrycie strat poniesionych w związku z należytym utrzymaniem budynków.

Podstawową formą wsparcia będzie premia udzielana na spłatę części kredytu udzielonego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego. Poza premią remontową i premią termomodernizacyjną inwestorowi może przysługiwać również tzw. premia specjalna jako dodatkowe dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego. Określeniu uprawnień do uzyskania premii specjalnej służy wprowadzona definicja „lokalu kwaterunkowego” pod którym należy rozumieć lokal mieszkalny w budynku będącym własnością osoby fizycznej, który w dowolnym okresie pomiędzy 12 listopada 1994 r. a 26 kwietnia 2005 r. był wynajmowany za czynsz, którego wysokość podlegała ustawowym ograniczeniom nie dając właścicielowi możliwości uzyskiwania dochodów z tytułu najmu, w wysokości umożliwiającej sfinansowanie koniecznych prac remontowych.

Projekt ustawy zawiera katalog inwestycji objętych pojęciem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i remontowego.

Przedmiotem przedsięwzięcia remontowego może być wyłącznie budynek, którego budowa została rozpoczęta przed 14 sierpnia 1961 roku. Jest to dzień wejścia w życie ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. Prawo budowlane, która zastąpiła rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli. Data zastąpienia starych przepisów nowymi stanowi symboliczną datę graniczna pomiędzy tzw. „starym budownictwem” a „nowym budownictwem”, powszechnie kojarzonym z masowo realizowanymi typowymi projektami budownictwa wielorodzinnego z lat 60-tych, 70-tych i 80-tych ubiegłego stulecia. Wsparciem w formie premii remontowej proponuje się objąć tylko „stare budownictwo”. Budynki z tej grupy są w najgorszym stanie technicznym i mają najniższy standard wyposażenia.
Kredyt finansujący przedsięwzięcie remontowe z prawem do premii nie będzie mógł finansować prac zwiększających powierzchnię użytkową budynku mieszkalnego, jak również obejmować swym zakresem remontu lokali mieszkalnych znajdujących się w remontowanym budynku. W drodze wyjątku dopuszczona została możliwość finansowania kredytem remontów lokali kwaterunkowych, 
Wykluczono możliwość finansowania za pomocą kredytu prac na których sfinansowanie uzyskano wsparcie ze środków Unii Europejskiej, co jednak nie pozbawia beneficjentów ustawy możliwości realizacji przedsięwzięcia remontowego stanowiącego element szerszego projektu rewitalizacji współfinansowanej środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Premia może pokryć 20% wszystkich kosztów przedsięwzięcia remontowego, nie może jednak przekraczać 30% kwoty wykorzystanego przez inwestora kredytu.
Premia specjalna przysługiwała będzie jednorazowo inwestorowi/osobie fizycznej, która w dniu 26 kwietnia 2005 r. była właścicielem budynku mieszkalnego w którym miał miejsce najem co najmniej jednego lokalu kwaterunkowego lub po tym dniu została spadkobierca właściciela takiego budynku.

Przyznanie premii termomodernizacyjnej nie będzie uzależnione od daty budowy budynku, jednak planowane przedsięwzięcie będzie musiało spełniać ściśle określone warunki. Przede wszystkim musi ono przynieść oszczędności w zużyciu energii, polegające na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, zmniejszeniu strat energii, zmniejszeniu kosztu zakupu ciepła czy też zamiany nieodnawialnego źródła energii na odnawialne. Parametry określające minimalny zakres oszczędności nie uległy zmianom.
W projekcie zastrzeżono, że prace do których została przyznana premia termomodernizacyjna nie mogą być równocześnie współfinansowane ze środków UE lub przy wykorzystaniu innego kredytu do którego inwestorowi przyznana została premia termomodernizacyjna lub premia remontowa. 
Zaproponowano także rezygnację z wprowadzania jakichkolwiek wymogów co do długości okresu kredytowania i wysokości udziału własnego.

W stosunku do obecnego programu wsparcia przedsięwzięć termomodernizacyjnych, jedną z dwóch najistotniejszych zmian jest zawężenie zakresu przedmiotowego inwestycji podlegających dofinansowaniu do budynków mieszkalnych lub budynków zbiorowego zamieszkania - bez dotychczas objętych takim programem budynków służących realizacji zadań publicznych.

Przyznawaniem premii będzie się zajmował Bank Gospodarstwa Krajowego. Będą one pochodzić ze środków Funduszu Remontów i Termomodernizacji.