O ZRZESZENIU


WŁADZE


AKTUALNOŚCI


GALERIA


OFERTA NAJMU I DZIERŻAWY


OFERTA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI


KONTAKT


POLECAMY STRONĘ

www.puwn.pl
  O LZWN     HISTORIA     Z ARCHIWUM  

"O Lokalnym Zrzeszeniu Właścicieli Nieruchomości"

Lokalne Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości w Płocku (dalej: "LZWN"), jako stowarzyszenie posiada osobowość prawną i obejmuje swoją działalnością miasto Płock. LZWN dobrowolnie zrzesza i reprezentuje interesy właścicieli nieruchomości z terenu Płocka

Zgodnie z § 5 Statutu Lokalnego Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości, głównymi zadaniami naszego stowarzyszenia jest:

 1. reprezentowanie interesów członków wobec władz państwowych i samorządowych,
 2. współdziałanie z władzami samorządowymi w sprawach gospodarki komunalnej,
 3. udzielanie pomocy członkom w prawidłowym prowadzeniu zarządów domami,
 4. udzielanie pomocy prawnej członkom w sprawach związanych z prowadzeniem zarządu domami oraz regulowaniem ich stanu prawnego,
 5. udzielanie pomocy technicznej przy prowadzeniu remontów domów,
 6. prowadzenie zleconych i powierzonych zarządów nieruchomościami,
 7. udzielanie członkom pomocy w sprawach sądowych, administracyjnych i podatkowych,
 8. prowadzenie w miarę posiadanych środków technicznych remontów domów członków po kosztach własnych bez narzutów,

Ponadto:

 • kontynuujemy tradycje umiłowania ziemi ojczystej,
 • przyczyniamy się do ochrony pamiątek kultury narodowej,
 • pomagamy w kształtowaniu i ochronie środowiska naturalnego,
 • działamy w oparciu o zasadę nienaruszalności własności prywatnej
 • przyjmujemy rolę głównego partnera dla organów władzy i administracji na terenie swego działania.

Członkiem LZWN w Płocku może być osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości w Płocku , małżonek właściciela i krewni w linii prostej. Członkiem może być również osoba fizyczna reprezentująca osobę prawną będącą właścicielem nieruchomości, oraz osoba fizyczna reprezentująca wspólnotę mieszkaniową- członkom tym przysługuje prawo jednego głosu w ramach uprawnień statutowych. Członków przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego. Członkowi przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze, prawo do pomocy Zrzeszenia w ramach określonych w statucie, prawo przekazywania Zrzeszeniu do administrowania nieruchomości na warunkach uzgodnionych na piśmie, prawo do odwoływania się do Walnego Zgromadzenia od uchwał Zarządu naruszających statut lub jego uprawnienia