O ZRZESZENIU


WŁADZE


AKTUALNOŚCI


GALERIA


OFERTA NAJMU I DZIERŻAWY


OFERTA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI


KONTAKT


POLECAMY STRONĘ

www.puwn.pl
  O LZWN     HISTORIA     Z ARCHIWUM  

"Historia LZWN"


Lokalne Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości, zwane dalej: "LZWN", jest organizacją zrzeszającą w sposób dobrowolny właścicieli nieruchomości, mającą na celu podejmowanie i prowadzenie wspólnych działań i ochronę interesów właścicieli.
Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych działających bez przerwy od kilkudziesięciu lat, skupiając właścicieli nieruchomości (w tym wielu znanych i szanowanych płocczan). W chwili obecnej chyba tylko Towarzystwo Naukowe Płockie może poszczycić się dłuższym okresem działania.
LZWN jest następcą prawnym zarówno przedwojennych organizacji właścicieli działających między innymi na zasadach rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27.10.1932 r. - Prawo o stowarzyszeniach, organizacji rozbitych lub przymusowo zlikwidowanych w latach 1939 - 1949, jak również organizacji działającej w latach 1949 - 1965 na zasadach art. XVI dekretu z dnia 28.07.1948 r. o najmie lokali, tzn. Przymusowego Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości, zgodnie z par. 2 Rozporządzenia Ministrów: Administracji Publicznej, Skarbu i Budownictwa z dn.10.08.1949 r. Od 1965r. zrzeszenia były dobrowolne, większość z nich do dziś kontynuuje swoją działalność, dołączają do nich nowe Stowarzyszenia Właścicieli, które powstają w całej Polsce w miarę potrzeb.
Po uchyleniu przepisów o organizowaniu różnych stowarzyszeń z urzędu po 1989r. na podstawie ustawy o stowarzyszeniach wystąpiliśmy do Sądu o wpisanie Lokalnego Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości w Płocku do rejestru stowarzyszeń, co nastąpiło w dniu 30 lipca 1992r.
Następnie, dokonaliśmy rejestracji Naszej organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. I tak od dnia 29 lipca 2005r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy stowarzyszenie nasze wpisane zostało do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000238838. Skutkiem tego jest oficjalność, oraz pełna przejrzystość naszej organizacji pozwalająca na pełne uczestnictwo w obrocie gospodarczo-administracyjnym. Uwiarygodnia Nas to w oczach partnerów handlowych oraz organów władzy publicznej i samorządowej.