O ZRZESZENIU


WŁADZE


AKTUALNOŚCI


GALERIA


OFERTA NAJMU I DZIERŻAWY


OFERTA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI


KONTAKT


POLECAMY STRONĘ

www.puwn.pl
  O LZWN     HISTORIA     Z ARCHIWUM  

Z Archiwum Lokalnego Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości  w Płocku :

Pierwotnie, nasze stowarzyszenie, jako pierwsza organizacją zawiązana po zakończeniu II wojny światowej przez właścicieli nieruchomości w Płocku, nazywało się "Związek Właścicieli Nieruchomości w Płocku".


Statut Związku Właścicieli Nieruchomości  w Płocku uchwalono w dniu 10 sierpnia 1945 r.

„....Zgodnie z postanowieniem Wojewody Warszawskiego z dnia 8 maja 1946 roku nr S.p. III 5/44/46 wciągnięto w dniu 8 maja 1946 roku do rejestru Stowarzyszeń i Związków Urzędu Wojewódzkiego Warszawskiego pod nr.30 Stowarzyszenie pod nazwą Związek Właścicieli Nieruchomości w Płocku z siedzibą w Płocku.

Pruszków dnia 8 maja 1946 r.

Wojewoda : W. Garncarczyk” [1]

„.....Członkowie Założyciele :

 1. Szkopański Leonard- właściciel nieruchomości Zduńska 10
 2. Antoni Zdanowski - właściciel nieruchomości Piękna 7
 3. Antoni Szymański - właściciel nieruchomości Sienkiewicza 19
 4. Mieczysław Rutkowski - właściciel nieruchomości Płońska 9 c
 5. Aleksandra Kozielska - właściciel nieruchomości Misjonarska 3
 6. Szymański Józef - właściciel nieruchomości Zduńska 4
 7. Aleksandrowicz Jan - właściciel nieruchomości Stary Rynek 12
 8. F.Kuczkowski - właściciel nieruchomości Płońska 4
 9. Rychter Cyryl - właściciel nieruchomości Dobrzyńska 10 a
 10. Czapliński Stanisław - właściciel nieruchomości ul. Obrońców 6
 11. Leokadia Niedzielska - właściciel nieruchomości Warszawska 11
 12. Aleksandra Lewenstein - właściciel nieruchomości róg Kościuszki/Tumska
 13. Jan Trojanowski - właściciel nieruchomości Tumska 5
 14. Stefania Popielawska - właściciel nieruchomości Stalina / Kolegialna/ 9
 15. Szymon Kucharzuk - właściciel nieruchomości Stalina / Kolegialna/  36
 16. Jan Malczewski - właściciel .nier. Stefana Batorego 3 „[2]

 

W dniu 21 grudnia 1945 r. Rada Ministrów uchwaliła pierwszy od zakończenia II wojny światowej akt prawny regulujący i ograniczający w sposób nieuzasadniony najem lokali mieszkalnych będących własnością osób prywatnych.- Dekret „o publicznej gospodarce lokalami i kontroli najmu” - Dz. U. 1946 r. Nr 4 poz. 27

 

Dekret ten wprowadzał pojęcie „publicznej gospodarki lokalami” oraz stwarzał system tzw. przydziałów do lokali mieszkalnych przyznawanych przez władzę kwaterunkową tj. prezydium miejskiej (gminnej) rady narodowej. W świetle przepisów tego dekretu decyzja administracyjna o przydziale lokalu mieszkalnego miała pierwszeństwo i była ważniejsza, niż umowa najmu zawarta z właścicielem tegoż lokalu. Co więcej przydział ten wydany odgórnie przez władzę kwaterunkową, zastępował umowę cywilno-prawną zawartą pomiędzy lokatorem a właścicielem i nie wymagał on zgody właściciela.

W dacie wejścia w życie wyżej wymieniony akt prawny nie obowiązywał na terenie miasta Płocka, ponieważ dotyczył tylko sześciu największych miast w Polsce. Dopiero w okresie późniejszym /od 1948 r./ zaczęto wprowadzać przepisy w nim zawarte na terenie Płocka /rozporządzeniem Rady Ministrów z 1 kwietnia 1950 r../

Dekret ten stworzył podwaliny systemu regulowania przez państwo gospodarowania zasobem mieszkaniowym prywatnych właścicieli, oraz ograniczenia ich praw, trwający nieprzerwanie aż do lat 90-tych, czego skutki odczuwalne są do dnia dzisiejszego

 

Skład pierwszego Zarządu Związku Właścicieli Nieruchomości w Płocku /ZWN/:

Uchwałą Ogólnego Zebrania Związku Właścicieli Nieruchomości w Płocku z 16 listopada 1947 r. wybrano :

·        prezes- Jan Malczewski –właściciel .nier. Stefana Batorego 3

·        vice-prezes- Adam Jechna –właściciel .nier. Szeroka / Kwiatka / 55 

·        sekretarz / od 20.IX.1948 r. Podskarbi/ – dr Franciszka Frankowska –właściciel .nier. Stary Rynek 8

·        skarbnikAntoni Szymański –właściciel .nier. Sienkiewicza 19

·        członekBorys Gieorgiewski /od 31.X.1947 r. Kierownik, od 28 XI 1947 r. Sekretarz/  – właściciel .nier. Al. Kilińskiego 27

 

Skład pierwszej Komisji Rewizyjnej Związku Właścicieli Nieruchomości w Płocku:

Uchwałą Ogólnego Zebrania Związku Właścicieli Nieruchomości w Płocku z 16 listopada 1947 r. wybrano :

·        Halina Dzierżanowska - właściciel .nier. Tumska 6

·        Józef Dynda- właściciel .nier. Błonie 13

·        Leonard Szkopański – zastępca członka Kom.Rewizyjnej - właściciel .nier. Zduńska 10

 

W dniu 28.VII. 1948 r. Rada Ministrów uchwaliła kolejny akt prawny po zakończeniu II wojny światowej regulujący gospodarkę lokalami mieszkalnymi prywatnych właścicieli  p.n. :Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. „o najmie lokali” (Dz. U. z 1958 r. Nr 50, poz. 243)

Skład drugiego Zarządu Związku Właścicieli Nieruchomości w Płocku:

 

Uchwałą Ogólnego Zebrania Związku Właścicieli Nieruchomości w Płocku z 20 lutego 1949 r. wybrano :

·        prezes - Adam Jechna - właściciel .nier. Szeroka / Kwiatka / 55 

·        vice-prezes - Szymon Kucharzuk – właściciel nier. Stalina / Kolegialna/  36

·        skarbnik - Irena Trojanowska – właściciel nier. Tumska 5

·        podskarbi - Wacław Wiśniewski - właściciel .nier. Al. Kilińskiego 10

·        sekretarz - Borys Gieorgiewski - właściciel .nier. Al. Kilińskiego 27

 

Skład drugiej Komisji Rewizyjnej Związku Właścicieli Nieruchomości w Płocku:

Uchwałą Ogólnego Zebrania Związku Właścicieli Nieruchomości w Płocku z 20 lutego 1949 r. wybrano :

·        Romana Mierzejewska - właściciel .nier. Nowy Rynek 16

·        Cyryl Rychter - właściciel .nier. Dobrzyńska 10 a

·        Leonard Szkopański – zastępca członka Komisji Rewizyjnej- właściciel .nier. Zduńska 10

 

Do dnia 1 maja 1949 roku zebrania Zarządu oraz Walne Zgromadzenia członków odbywały się w prywatnych mieszkaniach. W tej dacie Związek wynajął własny lokal na parterze budynku ul. Bielska 16 na biuro i siedzibę Zarządu  Związku Właścicieli Nieruchomości. Lokal ten był współwynajmowany przez Zrzeszenie Kupców w Płocku.

W dniu 27 września 1949 roku ukazało się wydane przez Ministra Administracji Publicznej, Skarbu i Budownictwa, Rozporządzenie z 10 sierpnia 1949 r.  „w sprawie utworzenia przymusowych lokalnych zrzeszeń prywatnych właścicieli nieruchomości” (Dz.U.1949.51.386) . Rozporządzenie to likwidowało swobodę i niezależność organizacji pozarządowych-stowarzyszeń skupiających oraz reprezentujących właścicieli prywatnych budynków wielomieszkaniowych i oddawało je pod całkowitą kontrolę i nadzór organom państwowym.

Ulegały one całkowitemu przekształceniu w obowiązkowe organizację znajdujące się pod „opieką”  właściwych miejscowo Zarządów Miejskich i Rad Narodowych.

W związku z tym ostatnie zebranie Zarządu Związku Właścicieli Nieruchomości w Płocku odbyło się dnia 18 listopada 1949 roku.

Tym samym po wprowadzeniu kontroli i ograniczeń w dysponowaniu własnością lokali w prywatnych budynkach poprzez stworzenie systemu przydzielania lokali drogą  decyzji administracyjnych i publiczną gospodarkę lokalami, państwo odgórnie zlikwidowało wolność i dobrowolność w zrzeszaniu się właścicieli nieruchomości i nakazało przymusową, obowiązkową  ich przynależność do organizacji lokalnych.

W dniu 27 listopada 1949 roku na mocy w/w rozporządzenia nastąpiło założenie nowej organizacji pod nazwą : Zrzeszenie Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w Płocku.

„...Wobec tego iż dotychczasistniejący Związek Właścicieli Nieruchomości w Płocku z dniem 22 listopada 1949 roku został rozwiązany z powodu postania z dniem 27 listopada 1949 roku na terenie miasta Płocka „Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w Płocku”, to Decyzją Zarządu Miejskiego miasta Płocka majątek Związku Właścicieli Nieruchomości W Płocku ( aktywa i passywa) przechodzi na rzecz Zrzeszenia...........
......... W wolnych wnioskach omawiano sprawę siedziby i biura Zrzeszenia , urzędowania itp., - i Zarząd Zrzeszenia jednomyślnie uchwalił mieć siedzibę i biuro Zrzeszenia za zgodą Władz miejskich w gmachach Zarządu Miejskiego Miasta Płocka w Płocku przy ulicy Stary Rynek 1 ...”[3](pisownia oryginalna)


Skład pierwszego Zarządu Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w Płocku /ZPWN /:

Uchwała Organizacyjnego Zebrania Zarządu Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w Płocku z 27 listopada 1949 r.:

·        Przewodniczący - Tadeusz Ginter - właściciel .nier.Al. Jachowicza 24

·        Vice-przewodniczący - Stanisław Grabecki – właściciel .nier.Dobrzyńska 26 / Kazimierza Wielkiego/

·        Skarbnik-  Franciszka Frankowska - właściciel .nier. Stary Rynek 8

·        Sekretarz  - Gierogiewski Borys - właściciel .nier.Al. Kilińskiego 27

·        Członek Antoni Szymański- właściciel .nier. Sienkiewicza 19

·        Członek – Leon Szymborski - właściciel .nier.Wieczorka  / Kazimierza Wielkiego/38

·        Członek  - Stanisław Nita - właściciel .nier.Wieczorka 34 / Kazimierza Wielkiego/

 

Skład Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w Płocku:

Uchwała Organizacyjnego Zebrania Zarządu Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w Płocku z 27 listopada 1949 r.:

·        Jan Gralewicz – członek- właściciel .nier.Lenartowicza 6

·        Julian Piliczowski – członek-  właściciel .nier. Sienkiewicza 21

·        Leonard Przybylski – członek- właściciel .nier.Zacisze 2

·        Aleksandra Lewenstein - zastępca członka- właściciel .nier.Kościuszki 1

·        Zofia Zielińska – zastępca członka- właściciel .nier.Dobrzyńska 18

Nowa Siedziba biura i zarządu  –Stary Rynek 1, gmach Zarząd Miejskiego  pokój 3 na parterze, wejście od ulicy Juliana Wieczorka  / 2 razy zebrania  w 1950 r w Domu Katolickim przy ul.Jana Wieczorka 7/

Skład drugiego Zarządu Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w Płocku:

Uchwała Zarządu Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości  w Płocku z 23 kwietnia 1951 r. prot. Nr 14:

·        Pzewodniczący-  Aleksander Wernik – właściciel nier. Ul.Gen Świerczewskiego 22 /Słoneczna/

·        Vice-przewodniczący-  Jan Malczewski – właściciel nier.ul. St.Batorego3 

·        Skarbnik - Adam Jechna – właściciel nier Szeroka / Kwiatka / 55 

·        Sekretarz - Borys Gieorgiewski – właściciel nier Al. Kilińskiego 27

·        Członek - Antoni Szymański – właściciel nier Sienkiewicza 19

·        Członek - Leon Szymborski – właściciel nier Wieczorka  / Kazimierza Wielkiego/38

·        Członek - Eugeniusz Policiewicz – właściciel nier Kolejowa 28 /Radziwie/

·        Zastępca członka zarządu - Stanisław Grabecki – właściciel nier Wieczorka / Kazimierza Wielkiego/26

·        Zastępca członka zarządu - Szymon Kucharzuk – właściciel nier Stalina /Kolegialna/ 36

·        Zastępca członka zarządu -Cyryl Rychter – właściciel nier Wieczorka /Kazimierza Wielkiego/ 10a

 

Skład Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w Płocku:

Uchwała Zarządu Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w Płocku z dnia 23 kwietnia 1951 r. prot. Nr 14:

·        Członek -Jan Gralewicz - właściciel nier Lenartowicza 6

·        Członek- Julian Piliczowski - właściciel nier Sienkiewicza 21

·        Członek- Kazimierz Gasparski – właściciel nier Stalina /Kolegialna/ 24

·        Zastępca członka- Leonard Przybylski - właściciel nier Zacisze 2

·        Zastępca członka- Alfons Żółtowski – administrator nier Sienkiewicza 52

Zgodnie z ówczesnymi przepisami do Zrzeszenia musiał przymusowo należeć każdy właściciel nieruchomości – osoba fizyczna lub osoba reprezentująca jego prawa,  jeśli w jego nieruchomości choćby jeden lokal mieszkalny lub więcej, podlegał przepisom ustawy z 28-VII-1948 r. „o najmie lokali”. W związku z tym w 1951 roku liczba członków Zrz.Pryw.Wł.Nier. w Płocku wynosiła 1187 .

Wymagało to zwiększenia struktur organizacyjnych i aparatu administracyjnego . W związku z tym od 1951 roku powołano w Biurze PZWN-u sześć stałych sekcji :

finansową, remontowo-zaopatrzeniową, prawno- poradniczą,  gospodarczo-administracyjną, ogólno-administracyjną, agronomiczną. Zatrudniono również na stałe kierujących tymi sekcjami, zakupiono niezbędny sprzęt oraz umeblowanie. Problemem stał się lokal w którym urzędowało Biuro oraz Zarząd PZWN-u. W międzyczasie bowiem Prezydium Rady Narodowej w Płocku ulokowało biuro PZWN-u  na II piętrze małej poczekalni Wydziału Techniczno-Budowlanego Magistratu ul. Stary Rynek 1. W związku z powiększeniem funkcji oraz personelu i liczby członków stało się  potrzebą najpilniejszą uzyskanie odpowiedniej bazy lokalowej.

Od dnia 24 maja 1951r. biuro PZWN –u rozpoczęło urzędowanie w nowo przydzielonym  lokalu (pokój nr 49 II Piętro) – ul Stary Rynek 1 w budynku magistratu. Jednocześnie Vice Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Płocku Zygmunt Michnicki wyznaczył jako stałego urzędnika do „kontaktu” z PZWN,” „współpracy” / i nadzorowania/  ówczesnego kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej Wincentego Marszałka.

W tym okresie również, PZWN nawiązało kontakt z Przymusowym Zrzeszeniem Właścicieli Nieruchomości w Warszawie w zakresie wzajemnej współpracy i pomocy logistycznej.

W czerwcu 1951 roku Rejonowy Urząd Telefoniczno-telegraficzny zainstalował jeden aparat telefoniczny w biurze Zrzeszenia / numer : „16-82”/.

W grudniu 1951 roku wzorem warszawskiego PZWN-u , powołano jako Wydziały,  jednostki pomocnicze dla Zrzeszenia :

Biuro Usługowe Administracji Domów w Płocku  (B.U.A.D) – do prowadzenia administracji nieruchomościami  po zleceniu tegoż pełnomocnictwem przez ich właścicieli , oraz

Biuro Usługowe Napraw i Inwestycji w Płocku (B.U.N.I ) – do wykonywania doraźnych napraw i konserwacji na nieruchomościach członków

W grudniu 1951 roku PZWN nawiązało kontakt z Przymusowym Zrzeszeniem Właścicieli  Nieruchomości w Poznaniu.

Skład trzeciego Zarządu Przymusowego Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w Płocku:

Uchwała Walnego Zgromadzenia Przymusowego Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości  w Płocku z 27 marca 1952 r. prot. Nr 8:

·        Pzewodniczący-  Aleksander Wernik – właściciel nier. Ul.Gen Świerczewskiego 22 /Słoneczna/

·        Vice-przewodniczący-  Jan Malczewski – właściciel nier.ul. St.Batorego 3 

·        Skarbnik - Adam Jechna – właściciel nier Szeroka / Kwiatka / 55 

·        Sekretarz - Borys Gieorgiewski – właściciel nier Al. Kilińskiego 27

·        Członek - Antoni Szymański – właściciel nier Sienkiewicza 19

·        Członek - Leon Szymborski – właściciel nier Wieczorka  / Kazimierza Wielkiego/38

·        Członek - Eugeniusz Policiewicz – właściciel nier Kolejowa 28 /Radziwie/

·        Zastępca członka zarządu- Mirosław Obrębski - właściciel nier Sienkiewicza 50

·        Zastępca członka zarządu - Stanisław Górecki - właściciel nier Bieruta /Misjonarska/ 8

·        Zastępca członka zarządu –Stanisław Todtleben - właściciel nier Tumska 10

Skład Komisji Rewizyjnej Przymusowego Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w Płocku:

Uchwała Walnego Zgromadzenia Przymusowego Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w Płocku z dnia 27 marca 1952 r. prot. Nr 8:

·        członek - Jan Gralewicz - właściciel nier Lenartowicza 6

·        członek - Julian Piliczowski - właściciel nier Sienkiewicza 21

·        członek - Kazimierz Gasparski – właściciel nier Stalina /Kolegialna/ 24

·        zastępca członka -Leonard Przybylski - właściciel nier Zacisze 2

·        zastępca członka - Leon Bogiel – właściciel nier Sienkiewicza 35

Skład czwartego Zarządu Przymusowego Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w Płocku:

Uchwała Zebrania Zarządu Przymusowego Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości  w Płocku z 30 marca 1953 r. prot. Nr 41:

·        Przewodniczący-  Kazimierz Gasparski – właściciel nier Stalina /Kolegialna/ 24

·        Vice-przewodniczący-  Jan Malczewski – właściciel nier.ul. St.Batorego3 

·        Skarbnik - Adam Jechna – właściciel nier Szeroka / Kwiatka / 55 

·        Sekretarz - Borys Gieorgiewski – właściciel nier Al. Kilińskiego 27

·        Członek - Antoni Szymański – właściciel nier Sienkiewicza 19

·        Członek - Leon Szymborski – właściciel nier Wieczorka  / Kazimierza Wielkiego/38

·        Członek - Eugeniusz Policiewicz – właściciel nier Kolejowa 28 /Radziwie/

·        Zastępca członka zarządu- Mirosław Obrębski - właściciel nier Sienkiewicza 50

·        Zastępca członka zarządu - Stanisław Górecki - właściciel nier Bieruta /Misjonarska/ 8

·        Zastępca członka zarządu –Wacław Kubicki - właściciel nier Cicha 4

Skład Komisji Rewizyjnej Przymusowego Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w Płocku:

·        członek - Jan Gralewicz - właściciel nier Lenartowicza 6

·        członek - Julian Piliczowski - właściciel nier Sienkiewicza 21

·        członek- Henryk Krusiewicz – właściciel nier Al.Jachowicza 40

·        zastępca członka -Leonard Przybylski – właściciel nier Zacisze 2

·        zastępca członka - Leon Bogiel – właściciel nier Sienkiewicza 35

W 1953 roku Przymusowe Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości w Płocku liczyło 1217 członków.

Skład piątego Zarządu Przymusowego Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w Płocku:

Uchwała Walnego Zebrania Członków Przymusowego Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości  w Płocku z 31 marca 1954 r. , prot. Nr 54:

·        Przewodniczący-  Kazimierz Gasparski – właściciel nier Stalina /Kolegialna/ 24

·        Vice-przewodniczący - Leopold Sakowicz – radny miasta Płocka zam. w Płocku /Podolszyce/

·        Skarbnik - Adam Jechna – właściciel nier Szeroka / Kwiatka / 55 

·        Sekretarz - Borys Gieorgiewski – właściciel nier Al. Kilińskiego 27

·        członek - Wacław Kubicki

·        członek - Leon Szymborski – właściciel nier Wieczorka /Kazimierza Wielkiego/38

·        członek  - Julian Piliczowski – właściciel nier Sienkiewicza 21

·        zastępca członka - Mirosław Obrębski - właściciel nier Sienkiewicza 50

·        zastępca członka - Stanisław Górecki - właściciel nier Bieruta /Misjonarska/ 8

·        zastępca członka - Kazimierz Radomyski - właściciel nier Stalina /Kolegialna/ 1

Skład Komisji Rewizyjnej Przymusowego Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w Płocku:

Uchwała Walnego Zgromadzenia Przymusowego Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w Płocku z dnia 31 marca 1954 r. prot. Nr 14:

·        Przewodniczący - Jan Gralewicz - właściciel nier Lenartowicza 6

·        sekretarz- Henryk Krusiewicz – właściciel nier Al.Jachowicza 40

·        Członek - Stanisław Todtleben – właściciel nier Tumska 10

·        Zastępca członka-  Alfons Żółtowski - administrator nier Sienkiewicza 52

 

Skład szóstego Zarządu Przymusowego Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w Płocku:

Uchwała Walnego Zgromadzenia Zarządu Przymusowego Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości  w Płocku z 29 marca 1955 r. prot. Nr 16:

·        Przewodniczący-  Kazimierz Gasparski – właściciel nier Stalina /Kolegialna/ 24

·        Vice-przewodniczący /do 4 kwietnia 1956 r/ - Leopold Sakowicz – radny miasta Płocka zam. w Płocku /Podolszyce/ ul. Powstańców 25

·        Skarbnik - Adam Jechna – właściciel nier Szeroka / Kwiatka / 55

·         Sekretarz - Borys Gieorgiewski – właściciel nier Al. Kilińskiego 27

·        członek - Konstanty Idzikowski – właściciel nier.Padlewskiego 1

·        członek - Leon Szymborski – właściciel nier Wieczorka /Kazimierza Wielkiego/38

·        członek  /vice-przewodniczący od 4 kwietnia 1956 r/.- Julian Piliczowski – właściciel nier Sienkiewicza 21

·        zastępca członka - Leon Bromczewski właściciel nier Błonie 16

·        zastępca członka - Michał Nowogórski właściciel nier Kolejowa 23

·        zastępca członka - Kazimierz Radomyski właściciel nier Stalina /Kolegialna/ 1

Skład Komisji Rewizyjnej Przymusowego Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w Płocku:

Uchwała Walnego Zgromadzenia Przymusowego Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w Płocku z dnia 29 marca 1955 r. prot. Nr 16:

·        Przewodniczący -  Leon Przybylski – właściciel nier Zacisze 2

·        Sekretarz - Leon Bogiel – właściciel nier Sienkiewicza 35

·        Członek - Stanisław Todtleben – właściciel nier Tumska 10

·        Zastępca członka -  Mirosław Obrębski - właściciel nier Sienkiewicza 50

·        Zastępca członka -  Stanisław Górecki - właściciel nier Bieruta /Misjonarska/ 8

Skład siódmego Zarządu Przymusowego Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w Płocku:

Uchwała Ogólnego Zebrania Przymusowego Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w Płocku z dnia 27 marca 1956 r. prot. Nr 16:

 • Przewodniczący-  Kazimierz Gasparski – właściciel nier Stalina /Kolegialna/ 24
 • Vice-przewodniczący – Julian Piliczkowski - właściciel nier Sienkiewicza 21
 • Sekretarz- Borys Gieorgiewski - właściciel nier Al. Kilińskiego 27
 • Skarbnik - Adam Jechna – właściciel nier Szeroka / Kwiatka / 55

Skład Komisji Rewizyjnej Przymusowego Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w Płocku:

Uchwała Ogólnego Zebrania Przymusowego Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w Płocku z dnia 27 marca 1956 r. prot. Nr 16:

·        Przewodniczący - Leonard Przybylski –właściciel nier Zacisze 2

·        Sekretarz -  Zofia Kusiewicz

·        Członek - Stanisław Todtleben – właściciel nier Tumska 10

·        Zastępca członka - Marceli Sobociński -

·        Zastępca członka - Eugeniusz Pieczkowski -

Skład ósmego Zarządu Przymusowego Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w Płocku:

Uchwała Ogólnego Zebrania Przymusowego Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w Płocku z dnia 10 kwietnia 1959 r.:

·        Przewodniczący - Kazimierz Gasparski-

·        Vice-przewodniczący - Julian Piliczkowski - właściciel nier. Sienkiewicza 21

·        Sekretarz- Lucjan Ostrowski

·        Skarbnik – Adam Jechna - właściciel nier Szeroka / Kwiatka / 55

·        Członek – Jan Aleksandrowicz- właściciel nieruchomości Stary Rynek 12

Skład Komisji Rewizyjnej Przymusowego Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w Płocku:

Uchwała Ogólnego Zebrania Przymusowego Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w Płocku z dnia 10 kwietnia 1959 r.:

·        przewodniczący - Marceli Sobociński

·        sekretarz-  Ludwik Trzebuchowski

·        członek - Bolesław Lewandowski

·        zastępca członka-  Jadwiga Ginter -

·        zastępca członka - Tatiana Gieorgiewska

W  dniu 23 grudnia 1963  roku Minister Gospodarki Komunalnej wydaje rozporządzenie „ w sprawie zrzeszeń  prywatnych właścicieli domów” (Dz.U.1964.1.2). Rozporządzenie to likwiduje zasadę przymusowego członkostwa dla właścicieli powracając do zasady dobrowolności. Istniejące przymusowe organizację właścicielskie podlegają likwidacji lub przekształceniu. Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia  Delegatów Przymusowego Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w Płocku z dnia 16 kwietnia 1964 r./protokół nr 23 p.8/:

„.......... postanowiono aby z rozliczenia likwidacji Przymusowego Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości pozostały majątek w gotówce jak też i wszystkie mienie zostało przekazane mającemu powstać nowemu zorganizowanemu Lokalnemu Zrzeszeniu Właścicieli Nieruchomości w Płocku”.

 W związku z tym 29 lipca 1965 roku Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem Tadeusza Serwińskiego powołuje do życia Lokalne Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości w Płocku  (LZWN). Zrzeszenie przenosi swą siedzibę do lokalu w nieruchomości ul. Bielska 1.

 W dniu 6 sierpnia 1965 roku LZWN  został wpisany do rejestru Zrzeszeń , z tym dniem nastąpiło nabycie osobowości prawnej. 

Ostateczne zakończenie likwidacji przymusowego zrzeszenia nastąpiło z dniem 31 grudzień 1965 r. W dniu 25 marca 1966 roku Prezydent Miejskiej Rady Narodowej w Płocku Lipowski, wydał decyzję o przekazaniu nieodpłatnie całego majątku pozostałego po likwidacji Przymusowego Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości, Lokalnemu Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości.

Skład pierwszego Zarządu Lokalnego Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości w Płocku :

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zebrania Organizacyjnego Członków Lokalnego Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości w Płocku z dnia 29 lipca 1965 r :

 • Przewodniczący – Jakub Sadowski – właściciel nier Kwiatka 22
 • Vice-przewodniczący – Tadeusz Serwiński – administrator nier. Królewiecka 10 i Sienkiewicza 58 /radny Miejskiej Rady Narodowej w Płocku/
 • Sekretarz- Lucjan Ostrowski
 • Skarbnik – Adam Jechna - właściciel nier Szeroka / Kwiatka / 55
 • Członek - Jan Aleksandrowicz- właściciel nier. Pl.Nowotki/Stary Rynek/12
 • Członek- Adolf Wrzecionkowski- do 20 kwietnia 1972
 • Członek -  Leon Szymborski- właściciel nier.Wieczorka/Kazimierza Wielkiego/38
 • Członek  - Zbigniew Dyszy – administrator nier. Piekarska 9
 • Zastępca członka- Stanisław Kowalski – właściciel nier. Kwiatka 48 / członek Zarządu od 20 kwietnia 1972 r. do sierpnia 1972 r./
 • Członek - Eugeniusz Różycki- członek zarządu od stycznia 1974 r.

Skład Komisji Rewizyjnej Lokalnego Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości w Płocku:

 • Przewodniczący – Marceli Sobociński – /do listopada 1970 r./
 • Sekretarz – Mirosław Niedzielski-
 • Członek – Ludwik Hermanowski / przewodniczący Komisji od listopada 1970 r/
 • Zastępca członka – Irena Tłuchowska- administrator nier. Kościuszki 4
 • Zastępca członka – Jadwiga Ostrowska- właścicieli nier. Królewiecka 27 / członek Komisji od listopada 1970 r./ administrator nier. Pl.obr.Warszawy 4

Decyzja Urzędu Miejskiego z 13 września 1974 r. przydzielono dla Zrzeszenia nowy lokal na biuro przy ul.Plac Nowotki /StaryRynek/ 20,  składający się z 2 pomieszczeń. 

Skład drugiego Zarządu Lokalnego Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości w Płocku

W dniu 5 czerwca 1975 roku odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Płocku Walne Zgromadzenie członków Zrzeszenia. Zebrani wybrali nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. Zarząd ukonstytuował się w składzie:

 • Przewodniczący – Tadeusz Serwiński – administrator nier. Królewiecka 10 i Sienkiewicza 58  /Przewodniczący do grudnia 1976 r./
 • Vice-przewodniczący – Zbigniew Dyszy- administrator nier. Piekarska 9 – /Przewodniczący Zarządu od grudnia 1976 r do 29 maja 1982 r./
 •  Skarbnik - Jan Aleksandrowicz- właściciel nier. Pl.Nowotki/Stary Rynek/12
 • Sekretarz – Halina Dzierżanowska – właściciel nier. Pl.Nowotki /Stary Rynek/7
 •  Członek – Lucyna Ciszewska –
 • Członek – Leon Szymborski- właściciel nier.Wieczorka/Kazimierza Wielkiego/38
 • Członek – Józef Szymański – właściciel nier. Wyszogrodzka 2
 • Zastępca członka – Stanisław Grabecki – właściciel nier.Wieczorka/Kazimierza Wielkiego/26
 • Zastępca członka- Irena Milewska-
 • Zastępca członka – Ewa Tłuchowska- właściciel nier. Kościuszki 4

Skład Komisji Rewizyjnej Lokalnego Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości w Płocku:

 • Przewodniczący – Wincenty Niedziałkowski – administrator nier. Nowy Rynek 16
 • Członek – Mieczysława Borkowska – wł.nier. Plac Nowotki /stary Rynek/ 12 – powołana 12 maja 1981 r.
 • Członek – Zofia Glass- właściciel nier. Al.Jachowicza 18
 • Członek – Jadwiga Ostrowska – administrator nier. Pl.obr.Warszawy 4
 • Zastępca członka – Bolesław Brukman – administrator nier. Pl.Nowotki /Stary Rynek/ 16
 • Zastępca członka – Teodora Konopacka-

Skład trzeciego Zarządu Lokalnego Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości w Płocku

W dniu 29 maja 1982 roku odbyło się, w siedzibie Państwowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w  Płocku ul.Plac Nowotki 14/16,  Walne Zgromadzenie członków Zrzeszenia. Zebrani wybrali nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. Zarząd ukonstytuował się w składzie:

 • Przewodniczący – Zbigniew Tłuchowski- właściciel nier. Kościuszki 4
 • Vice Przewodniczący – Eugeniusz Pstrągowski – właściciel nier. Tumska 22
 • Sekretarz - Leokadia Reńda –  właściciel nier. Kwiatka 38
 • Członek – Henryk Głębocki – właściciel nier. Pl.obr.Warszawy 2
 • Członek – Ludwik Śmigielski – właściciel nier. Słoneczna 10
 • Zastępca członka Jan Borkowski  - administrator nier. Tumska 12
 • Zastępca członka Zbigniew Dyszy - administrator nier. Piekarska 9

Skład Komisji Rewizyjnej Lokalnego Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości w Płocku:

 • Przewodniczący - Mieczysłąwa Borkowska – właściciel nier. Pl. Nowotki /Stary Rynek/ 12
 • Członek – Tadeusz Babiński – właściciel nier. Grodzka 15
 • Członek – Zofia Glass – właściciel nier. Al. Jachowicza 18
 • Zastępca członka- Janina Zombirt – właściciel nier. Pl.Nowotki /Stary Rynek/ 13
 • Zastępca członka – Alfons Żółtowski – administrator nier.Sienkiewicza 52

 

W dniu 23 lutego 1983 r. Minister Administracji, Gospodarki terenowej i Ochrony Środowiska wydaje rozporządzenie w sprawie „zasad tworzenia i zakresu działania zrzeszeń właścicieli i zarządców domów oraz Krajowej Komisji Współpracy Zrzeszeń Właścicieli i Zarządców Domów ” /Dz.U.1983.11.57/. Rozporządzenie to stanowiło próbę skonsolidowania poszczególnych zrzeszeń i stworzenia ich reprezentanta na szczeblu krajowym, oraz wyznaczało ramy organizacyjne dla nowo powstających organizacji tego typu. 

Skład czwartego Zarządu Lokalnego Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości w Płocku:

W  dniu 30 czerwca 1987 roku odbyło się w siedzibie Państwowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w  Płocku ul.Plac Nowotki 14/16,  Walne Zgromadzenie członków Zrzeszenia. Zebrani wybrali nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. Zarząd ukonstytuował się w składzie:

 • Przewodniczący – Zbigniew Tłuchowski- właściciel nier. Kościuszki 4
 • Vice Przewodniczący  -Edward Kłosiński – właścicieli nier. Bielska 25
 • Sekretarz-  Zofia Świtalska – właścicieli nier. Bielska 33
 • Członek – Ludwik Śmigielski – właściciel nier. Słoneczna 10
 • Członek- Eugeniusz Pstrągowski – właściciel nier. Tumska 22
 • Zastępca członka – Ewa Flakiewicz – właściciel nier. Kolegialna 8
 • Zastępca członka – Krystyna Kędzierska – właściciel nier. Grodzka 5
 • Zastępca członka – Józef Krajewski –

Skład Komisji Rewizyjnej Lokalnego Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości w Płocku:

 • Przewodniczący - Mieczysława Borkowska – właściciel nier. Pl. Nowotki /Stary Rynek/ 12
 • Członek – Wanda Babińska – właściciel nier. Grodzka 15
 • Członek – Elżbieta Banasiak – właściciel nier. Padlewskiego 1
 • Zastępca członka – Michał Sawicz-administrator nier. Kwiatka 26
 • Zastępca członka- Bożena Wiśniewska- właściciel nier. Kwiatka 1

W 1992 roku nastąpiła zmiana siedziby biura LZWN – Zrzeszenie wynajęło lokal biurowy oraz pomieszczenia gospodarcze na Biuro i Warsztat,  w nieruchomości Tumska 6 – gdzie urzęduje do dnia dzisiejszego.

W dniu 18 lipca 1992 roku odbyło się w lokalu Zespołu Adwokackiego nr 1 przy ulicy Tumskiej 6,  Zebranie Założycielskie Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości w Płocku – kontynuatora prawnego Lokalnego Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości w Płocku.

Zebranie to kończyło etap działalności  stowarzyszenia zapoczątkowany w 1964 roku – gdy uchwalono Statut ramowy wprowadzony Zarządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 10 sierpnia 1964 / M.P. nr 57, poz 271/.

Nowo powstałe Stowarzyszenie / pod taką samą nazwą / stanowiło kontynuacje dotychczasowej działalności na nowych zasadach prawnych w oparciu o nowo uchwalony Statut dostosowany do zmieniającego się stanu prawnego. 

Stowarzyszenie zostało wpisane 30 lipca 1992 roku  do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Płocku,  pod numerem 479 jako Stowarzyszenie zwykłe utworzone na mocy ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”  z dnia 7 kwietnia 1989 r. – i jako takie uzyskało ponownie osobowość prawną.

Skład piątego  Zarządu Lokalnego Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości w Płocku:

 • Prezes – Zbigniew Tłuchowski- właściciel nier. Kościuszki 4
 • Viceprezes - Ludwik Śmigielski – właściciel nier. Słoneczna 10
 • Sekretarz-  Eugeniusz Pstrągowski – właściciel nier. Tumska 22
 • Skarbnik – Teresa Kobielska – właściciel nier. Ostatnia 2
 • Członek - Edward Kłosiński – właścicieli nier. Bielska 25

Skład Komisji Rewizyjnej Lokalnego Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości w Płocku:

 • Przewodniczący – Elżbieta Banasiak - właściciel nier. Padlewskiego 1
 • Członek – Józef Siemiątkowski – właściciel nier. Tumska 6
 • Członek – Bolesław Krzewski – właściciel nier. Kościuszki 2

Skład szóstego  Zarządu Lokalnego Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości w Płocku:

W  dniu 26 października 1996 roku odbyło się w lokalu Kancelarii Adwokackich – budynek frontowy Tumska 6 - Walne Zgromadzenie członków Zrzeszenia. Zebrani wybrali nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. Zarząd ukonstytuował się w składzie:

 • Prezes – Zbigniew Tłuchowski- właściciel nier. Kościuszki 4
 • Viceprezes - Ludwik Śmigielski – właściciel nier. Słoneczna 10
 • Sekretarz-  Eugeniusz Pstrągowski – właściciel nier. Tumska 22
 • Skarbnik – Teresa Kobielska – właściciel nier. Ostatnia 2 / do grudnia 1999 roku/
 • Członek - Edward Kłosiński – właścicieli nier. Bielska 25
 • Zastępca członka / Skarbnik od 23 lutego 2000 r. / – Maria Krupińska – właściciel nier. Tumska 6
 • Zastępca członka – Ewa Flakiewicz – właściciel nier. Kolegialna 8
 • Zastępca członka – Jolanta Askanas – właściciel nier. Kwiatka 26

Skład Komisji Rewizyjnej Lokalnego Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości w Płocku:

·        Przewodniczący – Józef Siemiątkowski – właściciel nier. Tumska 6

·        Sekretarz – Elżbieta Banasiak - właściciel nier. Padlewskiego 1

·        Członek – Zofia Świtalska – właściciel nier. Bielska 33

·        Zastępca członka – Elżbieta Bandurska – właściciel nier. Tumska 6

·        Zastępca członka – Krystyna Zdanowska – właściciel nier. Piękna 7

Skład szóstego Zarządu  Lokalnego Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości w Płocku:

W  dniu 28 października 2000 roku odbyło się w lokalu Kancelarii Adwokackich – budynek frontowy Tumska 6 - Walne Zgromadzenie członków Zrzeszenia. Zebrani wybrali nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. Zarząd ukonstytuował się w składzie:

 • Prezes – Zbigniew Tłuchowski- właściciel nier. Kościuszki 4
 • Viceprezes - Ludwik Śmigielski – właściciel nier. Słoneczna 10
 • Sekretarz-  Waldemar Puszcz  – /do października 2002 r /
 • Skarbnik –  Eugeniusz Pstrągowski – właściciel nier. Tumska 22
 • Członek - Edward Kłosiński / do grudnia 2002 r./– właścicieli nier. Bielska 25
 • Zastępca członka /od października 2002 r. Sekretarz/– Ewa Tłuchowska - właściciel nier. Kościuszki 4
 • Zastępca członka  /od grudnia 2002 r. Członek/ – Elżbieta Bandurska – właściciel nier. Tumska 6
 • Zastępca członka – Zofia Świtalska – właściciel nier. Bielska 33

Skład Komisji Rewizyjnej Lokalnego Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości w Płocku:

·        Przewodniczący – Ewa Flakiewicz - właściciel nier. Kolegialna 8

·        Sekretarz -  Wanda Bromgau- właściciel nier. Ostatnia 2

·        Członek – Elżbieta Banasiak - właściciel nier. Padlewskiego 1

·        Zastępca członka- Maria Krupińska - właściciel nier. Tumska 6

·        Zastępca członka – Józef Siemiątkowski- właściciel nier. Tumska 6

Skład siódmego Zarządu  Lokalnego Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości w Płocku:

W  dniu 27 listopada  2004 roku odbyło się w lokalu Bar „Kasztelan” – Sienkiewicza 52  - Walne Zgromadzenie członków Zrzeszenia. Zebrani wybrali nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. Zarząd ukonstytuował się w składzie:

 • Prezes – Zbigniew Tłuchowski / od listopada 2006 Członek / - właściciel nier. Kościuszki 4
 • Viceprezes - Ludwik Śmigielski – właściciel nier. Słoneczna 10
 • Sekretarz-  – Ewa Tłuchowska / od listopada 2006 Prezes / - właściciel nier. Kościuszki 4
 • Skarbnik –  Eugeniusz Pstrągowski – właściciel nier. Tumska 22
 • Członek - Elżbieta Bandurska / od listopada 2006 Sekretarz / – właściciel nier. Tumska 6
 • Zastępca członka  -  Zofia Nowakowska – właściciel nier. Sienkiewicza 50
 • Zastępca członka  - Anna Chmielewska – właściciel nier. Kwiatka 26
 • Zastępca członka – Maciej Kędzierski – właściciel nier. Grodzka 5

Skład Komisji Rewizyjnej Lokalnego Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości w Płocku:

·        Przewodniczący – Ewa Flakiewicz - właściciel nier. Kolegialna 8

·        Sekretarz -  Zofia Świtalska – właściciel nier. Bielska 33

·        Członek – Józef Siemiątkowski- właściciel nier. Tumska 6

·        Zastępca członka- Wanda Bromgau- właściciel nier. Ostatnia 2

·        Zastępca członka – Małgorzata Ogonowska – właściciel nier.Ostatnia 2

W 2005 roku dokonaliśmy rejestracji Naszej organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. I tak, od dnia 29 lipca 2005 r postanowieniem Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy, stowarzyszenie nasze wpisane zostało do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  pod numerem 0000238838.

W maju 2006 roku powołany zostaje uchwałą Walnego zgromadzenia członków LZWN , Punkt Konsultacyjny działający przy biurze.[1] Statut Związku Właścicieli Nieruchomości  w Płocku

[2] j.w.

[3] Protokół Organizacyjnego Zebrania Zarządu Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w Płocku z 27-11-1949 r.